Algemene Verkoopsvoorwaarden en GDPR

Algemene Voorwaarden

 

  1. Uw relatie met Artisanale Bakkerij Boo bvba.

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Artisanale Bakkerij Boo bvba, maatschappelijke zetel G. De Donderstraat 29, 1852 Beigem, België. BTW nummer: BE 0705 881 965.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Artisanale Bakkerij Boo bvba, zijn op uw overeenkomst met Bakkerij Boo bvba altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Artisanale Bakkerij Boo bvba met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

  1. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Artisanale Bakkerij Boo beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

  1. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Artisanale Bakkerij Boo zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (1.1). Artisanale Bakkerij Boo accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Artisanale Bakkerij Boo behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

  1. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Artisanale Bakkerij Boo. Bestellingen voor de volgende dag worden tot 23 uur verwerkt. Na 23 uur is het niet meer mogelijk voor de volgende dag te bestellen.

4.2 Artisanale Bakkerij Boo behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Artisanale Bakkerij Boo kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

  1. Leveringen

5.1 Artisanale Bakkerij Boo levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

  1. Betalingen

6.1 Artisanale Bakkerij Boo accepteert directe betalingen via Payconiq of Visa/Mastercard of Bancontact.

6.2 Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en dient deze per overschrijving voldaan te worden op het volgende rekeningnummer, BE23 7310 2397 0691, binnen de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na levering.

6.3 Het risico van de goederen gaat over van Artisanale Bakkerij Boo naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

6.4 Als het product gebreken vertoont, mag u dit melden en het product retourneren/terugbrengen. Artisanale Bakkerij Boo biedt u naar uw keuze een nieuw product aan of uw geld terug.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Artisanale Bakkerij Boo is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Artisanale Bakkerij Boo is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Artisanale Bakkerij Boo komen.

7.2 Artisanale Bakkerij Boo draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

7.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Artisanale Bakkerij Boo  eveneens geen verantwoordelijkheid.

7.4 Artisanale Bakkerij Boo is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

7.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Artisanale Bakkerij Boo uitgesloten.

7.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Artisanale Bakkerij Boo is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Artisanale Bakkerij Boo verzekerd is.

  1. Wijzigingen van de Voorwaarden

8.1 Artisanale Bakkerij Boo kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Artisanale Bakkerij Boo via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

8.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Artisanale Bakkerij Boo dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

8.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Artisanale Bakkerij Boo eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

  1. Algemene juridische voorwaarden

9.1 U stemt ermee in dat, indien Artisanale Bakkerij Boo geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Artisanale Bakkerij Boo volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Artisanale Bakkerij Boo kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Artisanale Bakkerij Boo staan.

9.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

9.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Artisanale Bakkerij Boo krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Artisanale Bakkerij Boo gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Mechelen exclusief bevoegd bij geschillen.

9.4 Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal ophaar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.

GDPR

Via deze privacy policy informeert Artisanale Bakkerij Boo bvba. u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?
Artisanale Bakkerij Boo verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken
– Het verwerken van uw bestelling
– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling
– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens. In de winkel kunt u aan de zaakvoerders vragen voor inzage daar de persoonsgegevens in ons ERP staan.

Bezoekgegevens website
Artisanale Bakkerij Boo bvba bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

Delen of verkopen van gegevens
Artisanale Bakkerij Boo bvba deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Artisanale Bakkerij Boo bvba bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Artisanale Bakkerij Boo bvba mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Artisanale Bakkerij Boo bvba richten door een e-mail te sturen naar baudouin@boo.life, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Artisanale Bakkerij Boo bvba de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek
Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Artisanale Bakkerij Boo bvba. Dit zal vermeld worden op onze website, www.boo.life. Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 28 Juli 2019.